کتاب های معمایی نشر جهان کتاب جز مجموعه نقاب محسوب می شود و در ژانر پلیسی با موضوع معمایی است.