مجموعه نقاب از نشر جهان کتاب شامل کتاب های پلیسی و معمایی است که در ادامه به تعریف آن می پردازیم:

رمان هاي پليسي (Detective novel) شامل گره افكني ها، معماها، كشمكش ها، بحران ها، حدس و گمان ها، جنايات، اُفت و خيزها، تعقيب و گريز متعدد و گره گشايي و اوج است. در اين گونه داستان ها معمولاً قتلي پيش مي آيد و كارآگاهي وجود دارد كه به دنبال كشف هويت قاتل و علت قتل مي گردد، يعني جرمي پيش مي آيد و كارآگاه با نشان هايي كه به دست مي آورد به بيراهه مي رود و بر اساس نشانه هايي خاص، به چند نفر مظنون مي شود تا به عامل اصلي برسد.