مجموعه تمدن و فرهنگ در نشر جهان کتاب شامل کتاب‌هایی است که در خصوص تمدن های جهان، فرهنگ و … می باشد.